top of page

BIO

21-ane dipi lap travay nan domèn pou fè respekte lalwa. Li se yon Majo nan Depatman Lapolis Miami-Dade la ki nan Estasyon Distri Midwès la, nan Divizyon Operasyon Nò a.

Majò Jose L. Aragu gen responsablite pou supèvize, kowòdone tout Operasyon Lapolis nan Estasyon Distri Midwès la. Zòn jeyografik distri Midwès la gen apeprè 25 mil kare epi li gen yon popilasyon ki gen apeprè 230,000 rezidan. Distri Midwès a gen 212 anplwaye ak yon bidjè fonksyònman anyèl ki koute $34,000,000 dola. District Midwès la fokis sou anpil sèvis lapolis bay kominote pandan li mete anpil pwogram ak estrateji ki pemèt nou konbat krim. Atravè anpil lot aktivite ranfòsman pi pèmèt nou pi efikas ak proaktif, ak yon apwòch zewo tolerans anvè kriminèl yo, distri a konsantre sou diminye anpil krim. Kòm yon rezilta nan estrateji batay sa yo mwen te aplike a , Distri Midwès la te wè yon rediksyon enpòtan nan krim vyolan ak lòt krim nou te fokis sou you, pi gwo rediksyon ki te gen nan tout Konte Miami-Dade la.

,

Nan dat 27 janvye 2020, majò Depatman Lapolis Miami-Dade Jose L. Aragu te gen kòm resposabilite pou sipèvize tout Operasyon Lapolis nan Port Miami ak yon bidjè operasyonèl $12,000,000 dola. Port Miami an klase kòm nimewo 11 pami pò ki pi okipe nan Amerik la epi li rekonèt atravè le mond. Port Miami gen 2 gran renome, li se "Kapital Bato Kwazyè nan mond lan" e li se yonn nan ki gwo pò ki resevwa plis " Bato/Kago nan Amerik la". Pò a te okipe plis pase 1.2 milyon veso kago TEU (Inite Ekivalan Vent Pye) nan ane 2021. PortMiami se dezyèm pi gwo motè ekonomik nan Konte Miami-Dade paske li kontribye plis pase $43 milya nan aktivite ekonomik total. Nan ane 2019 la, PortMiami te bay sèvis a plis pase 6.5 milyon pasaje.

Dènyèman, li te an chaj kòm kòmandan ensidan pou reponn a epidemi COVID-19 nan nan PortMiami, li te resevwa plizyè lèt apresyasyon nan men liy kwazyè yo pou konpasyon nan ledèship li, sipò, ak angajman li nan sekirite pi pèmet tout touris ak manm ekipaj yo te ka retounen lakay yo a moun yo renmen an byen.

Majò Aragu te gen devwa pou dirije ak sipèvize sekirite piblik la 2019 lè Majistra nan Miami-Dade County an tap adrese popilasyon an nan PortMiami. Li te rekonèt pou bon travay li fè pa Homeland Security Bureau pou planifye ak sipèvize Sant Operasyon Ijans pou Super Bowl 2020 nan Miami-Dade County.

Nan dat 23 oktòb 2017, Majò Depatman Lapolis Miami-Dade, Jose L. Aragu, te plase nan Biwo Operasyon PortMiami a kòm kòmandan ploton. Nan mwa me 2018, li te pran lòt devwa kòm Ofisye Egzekitif pou Biwo a. Nan devwa sa a, Majò Aragu te responsab pou sipèvizyon tout Operasyon Lapolis yo, ak sipèvizyon dirèk Envestigasyon yo, Gwoup Travay Vòl Oto, Inite Administrasyon, Patwouy Harbour, Ekip Kontenisyon Ensidan, Inite Canine, ak Inite Motosiklèt ki fèk etabli. Li te responsab tou pou preparasyon ak egzekisyon Sibvansyon Sekirite Pò Miami an. Depi li te rive nan PortMiami, Major Aragu te jwenn plis pase kat milyon dola nan sibvansyon nan Pwogram Sibvansyon Port Security pou amelyore sekirite ak sekirite nan PortMiami. Li te jwe yon wòl enpòtan nan tout pwojè devlopman kapital yo nan PortMiami nan dènye ane yo. Li te travay kole kole ak kapital PortMiami ak ekip planifikasyon pou bay konsèy anrapò ak sekirite ak sekirite konsepsyon tèminal ak wout yo. Gwo Aragu te kòmanse tou yon inisyativ ak Direktè Asistan Divizyon Enfòmasyon ak Teknoloji Rosie Pérez pou kreye yon chanm kontwòl transpò inifye pou konekte Ayewopò Entènasyonal Miami, PortMiami ak Rail la.

 

Majò Aragu te kòmanse karyè li nan lapolis nan Depatman Lapolis West Miami an janvye 2003. Nan Depatman Lapolis West Miami, li te plase pou patwouy inifòm nan seksyon polis kominotè a epi li te gen yon wòl aktif nan Gwoup Travay Gang Multi-Agency nan Miami-. Konte Dade. Nan dat 10 oktòb 2006, li te ale nan Depatman Lapolis Miami-Dade. Li te plase nan Estasyon Distri Midwès la pou patwouy inifòm epi pita nan envestigasyon. Majò Aragu te prensipalman fè travay envestigasyon pandan tenor li kòm yon ofisye ki fè respekte lalwa. Travay sa yo gen ladan envestigasyon jeneral, vòl kago nan Ayewopò Entènasyonal Miami, planifikasyon estratejik, ak entèlijans kriminèl. Antanke detektif ki te asiyen nan envestigasyon nan Ayewopò Entènasyonal Miami, li te travay entèlijans kriminèl an patenarya ak Biwo Envestigasyon Federal la, Ajans Ranfòsman Dwòg, ak Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè. Li te monte nan Sèjan nan dat 30 septanm 2013, epi yo te plase nan Estasyon Distri Intracoastal la kòm yon sèjan patwouy inifòm. Apre sa, li te pran responsablite sipèvizè Inite Prevansyon Krim ak Polis Kominotè nan Inite Resous Katye a. Nan dat 30 oktòb 2015, li te reyaji nan Ayewopò Entènasyonal Miami kòm yon sèjan ki sipèvize envestigasyon yo. Li te sipèvize tou asistans bay Sèvis Sekrè Ameriken an nan anpil vizit diyitè atravè Ayewopò Entènasyonal Miami pou enkli plizyè vizit prezidansyèl. Nan dat 6 jen 2017, kòm yon lyetnan ki fèk monte, li te plase nan Estasyon Distri Intracoastal la kòm kòmandan ploton. Pandan kòmandman li ak lidèchip Distri Intracoastal la, krim vyolan te nan yon nivo ki ba.

Majò Aragu te yon enstriktè nan Miami-Dade Public Safety Institute. Li te patisipe nan fòmasyon pou The International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), nan Depatman Deta . Li jwe yon wòl enpòtan nan fòmasyon fòs sekirite lot nasyon ki gen amititye avek peyi Etazini

Majò Aragu te konplete anpil kou fòmasyon ankèt ak kou edikasyon kontinyèl ki fè respekte lalwa pandan tan li. Li te resevwa anpil prim ak onè depatmantal ak gouvènmantal pandan karyè li. Li gen yon Lisans nan Jesyon Jistis Kriminèl ak yon Mèt nan Jesyon Ijans ak Preparasyon pou Dezas Entènasyonal nan Florida International University.Majò Aragu te gradye nan Southern Police Institute 81st Kòmand Ofisye Kou nan University of Louisville. Majò Aragu diplome nan Harvard Kennedy School of Government, nan Pwogram Lidè Egzekitif Naval Postgraduate School, ak nan Pwogram Lidèchip Biwo Envestigasyon Federal (FBI).

bottom of page